Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước tại casino phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính, các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan…

Siết quản lý giao dịch casino bằng phần mềm máy tính

Mọi giao dịch liên quan đến tiền phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 146/2017 hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

Theo thông tư, doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong điểm kinh doanh casino theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2017. Trong đó có quy định về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý bảo đảm tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân, hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân.

Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính, các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan…

Doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước. Các hòm này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng.

Về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino, doanh nghiệp phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 03/2017  để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.

Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và hệ thống camera trong điểm kinh doanh casino và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2018.

P.V/ICTNEWS